Witnica 6 lipca 2020
odpływ

W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować zarówno efekty suszy, jak i powodzi. W związku ze zmianami klimatu, warto zadbać o naturalny dar naszej planety, który z roku na rok jest coraz uboższy. Mowa oczywiście o wodze. W związku z tym mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja woda”.

„Moja woda” – kto może przystąpić do programu?

Program priorytetowy NFOŚiGW, stworzony dzięki Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rozpoczął realizację już 1 czerwca. Przystąpić do niego mogą osoby fizyczne, które są właścicielami (albo współwłaścicielami) nieruchomości (czyt. Budynku mieszkalnego jednorodzinnego) z wykluczeniem nieruchomości, którym udzielono już dofinansowania. Program zapewnia dotację do 80% kwalifikowanych kosztów instalacji. Jednak nie może to być większa kwota, niż 5000 zł.

kanalizacja

Cel programu

Misją programu jest materialna pomoc tym nieruchomościom, które dzięki swoim przedsięwzięciom zadbają o zagospodarowanie wody opadowej w obszarze nieruchomości. Przez to wody roztopowe lub opadowe nie będą spływały np. do kanalizacji deszczowej, bytowo-gospodarczej, rowów odwadniających.

W związku z powyższym, dofinansowaniu podlega zarówno zakup, montaż, jak i budowa instalacji, które mają zapewnić odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. W tym:

  1. Zbiorniki retencyjne lub infiltracyjne:

– retencyjne otwarte (od 2m3), zamknięte (od 1m3), podziemne (od 2m3),

2.Elementy do nawadniania lub ponownego wykorzystania zebranej wody,

3. Instalacji rozsączającej,

4. Przewody, których zadaniem jest odprowadzanie wody zebranej z rynien i wpustów.

rynna

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach 1 lipca bieżącego roku – 31 maja 2024 roku. Jednak warto wziąć pod uwagę, że Zarząd Funduszu może skrócić czas składania wniosków ze względu na wcześniejsze rozdysponowanie przeznaczonych na ten cel funduszów. Należy je składać w dwóch formach:

  1. Elektronicznej (a następnie przesłać do portalu Beneficjenta),
  2. Papierowej (i później złożyć w skrzynce nadawczej przed Siedzibą Funduszu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres FOŚiGW w Zielonej Górze.

Dziękujemy za zainteresowanie i wspólne działania w celu ochrony środowiska i troski o naszą planetę.

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*